Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 | Realizarea Marii Uniri

Context si evenimente precursoare

 

·       1906 - Cercet?torul român Aurel Popovicielaboreaz? un plan prin care propune crearea Statelor Unite ale Austriei Mari. Conform acestui plan, dup? ce arhiducele austriacFranz Ferdinand ar fi devenit împ?rat, Imperiul Austro-Ungar urma s? fie transformat într-o federa?ie de 15 state autonome.

·       15 iunie S.N. 28 iunie, 1914 - Arhiducele Franz Ferdinand este asasinat în Sarajevo, în Serbiaadministrat? de c?tre Austria.

·       15 iulie S.N. 28 iulie, 1914 - Începe Primul R?zboi Mondial. Austro-Ungaria declar? r?zboi Serbiei.

·       21 iulie S.N. 3 august, 1914 - Regatul României î?i declar? neutralitatea în urma Consiliului de Coroan? de la Sinaia convocat de c?tre regele Carol I.

·       27 septembrieS.N. 10 octombrie, 1914- Regele Carol Iînceteaz? din via??, la tron îi succede Ferdinand I.

·       4 august S.N. 17 august, 1916 - România, prin guvernul condus de c?tre Ion I. C. Br?tianu, semneaz? Conven?ia de la Bucure?ti, 1916 cu puterile Antantei (Marea Britanie, Fran?a, Italia (din aprilie 1915) ?i Imperiul Rus). Conform tratatului, România ob?ine drepturi asupra tuturor teritoriilor din Austro-Ungaria locuite de români. Transilvania, Banatul, Bucovina, Cri?ana ?i Maramure? (Partium) urmând s? devin? parte a României dup? Primul Razboi Mondial dac? România va intra în r?zboi. Grani?a planificat? urma o linie cu aproximativ 20-40 de km mai la vest fa?? de grani?a actual? dintre Ungaria ?i România, atingând râul Tisa la sud, incluzând astfel întreg Banatul.

·       august 1916 - România atac? Austro-Ungaria. În urma ofensivei armatei române peste Carpa?i sunt ocupate numeroase localita?i: Bra?ov, Sf. Gheorghe, Miercurea Ciuc, Gheorgheni, Or?ova. Ofensiva român? este oprit? dup? pierderea b?t?liei de pe frontul de sud la Turtucaiacontra for?elor germane ?i bulgare. Puterile Centrale(Germania, Austro-Ungaria), Imperiul Otoman ?i Regatul Bulgariei lanseaz? o contraofensiv? care duce la invadarea sudului României, a Munteniei.

·       21 noiembrie, 1916 - Împ?ratul Franz Joseph al Austriei moare. Împ?ratul Carol I al Austriei îi succede la tron.

·       23 noiembrie S.N. 6 decembrie, 1916 - Pierderea b?t?liei pentru ap?rarea Bucure?tiului în fa?a ofensivei germano-austro-ungare duce la ocuparea capitalei. Capitala României este mutat? temporar la Ia?i, autorit??ile ?i armata retr?gându-se în Moldova. Se formeaz? un guvern de uniune na?ional? din liberali ?i conservatori, condus de Ion I. C. Br?tianu.

·       decembrie 1916 - Ofensiva german? este oprit? pe linia frontului M?r??e?ti-Gala?i. Guvernul, confruntat cu perspectiva str?pungerii frontului de c?tre germani, ia decizia s? transfere tezaurul în Rusia pentru depozitare.

·       februarie 1917 - Izbucne?te Revolu?ia Rus? din 1917, fapt care va împiedica România s?-?i valorifice victoriile din vara anului 1917.

·       aprilie 1917 - SUA intr? în r?zboi de partea Antantei.

·       mai-august 1917 - Trupele române?ti ob?in victorii la M?r??ti, M?r??e?ti ?i Oituz, împiedicând cucerirea Moldovei de c?tre armata german?.

·       26 noiembrie S.N. 9 decembrie 1917 - Armisti?iul de la Foc?ani dintre România ?i Puterile Centrale, sub influen?a evenimentelor din Rusia.

·       8 ianuarie 1918 - Pre?edintele SUA Woodrow Wilsoncondamn? orice tratat secret ?i cere autonomia (auto-determinare) pentru grupurile etnice apar?inând Austro-Ungariei, prin celebrul s?u discurs în fa?a Congresului american, intitulat Paisprezece Puncte.

·       18 februarie S.N. 3 martie, 1918 - Tratatul de la Brest-Litovsk consemneaz? ie?irea Rusiei din r?zboi.

·       26 - 28 martie, 1918 - Congresul Na?ionalit??ilor din Austro-Ungaria are loc la Roma. Este adoptat? o mo?iune, cerându-se recunoa?terea dreptului fiec?rei na?iuni s? se constituie într-un stat na?ional, care va r?mâne independent sau se va uni cu statul na?ional deja existent.

·       27 martie, 1918 - Basarabia, dup? trei luni de independen?? fa?? de Rusia, î?i proclam? unirea cu Regatul României. Lucru la care a contribuit considerabil organul Legislativ al Basarabiei "Sfatul Tarii".Deputa?ii români ?i o parte dintre deputa?ii minorit??ilor (în total 86) voteaz? pentru, în timp ce mare parte dintre reprezentan?ii minorit??ilor (ucrainieni, rusi, germani, evrei, g?g?uzi) (în total 36) se ab?in. Doi deputa?i ucrainieni ?i unul bulgar (în total 3) voteaz? împotriv?. Declara?ia este semnat? ?i de c?tre primul ministru (pro-german) al guvernului român Alexandru Marghiloman.

·       24 aprilie S.N. 7 mai 1918 - Tratatul (Pacea) de la Bucure?ti semnat de România ?i Puterile Centrale (Germania, Austro-Ungaria ?i Bulgaria) înlocuie?te armisti?iul semnat la Foc?ani în 26 noiembrie S.N. 9 decembrie 1917. România revenea la grani?ele dinainte de r?zboi, dar se cedau c?tre Puterile Centrale Dobrogea, trec?torile Mun?ilor Carpa?i(5600 Kmp), se impuneau demobilizarea armatei române ?i controlul german asupra economiei române?ti. Tratatul nu a fost niciodat? ratificat de Parlamentul României sau promulgat de Regele României în speran?a c? soarta r?zboiului se va întoarce. Dispozi?iile tratatului nu au intrat în vigoare decât timp de ?ase luni. Totu?i, conform tratatului, Puterile Centrale au început s?-?i retrag? trupele de pe teritorul României.

·       24 august, 1918 - Comitetul Na?ional Român ia na?tere la Paris, cu Take Ionescu drept pre?edinte, Vasile Lucaciu, Octavian Goga, Dr. Constantin Angelescu ?i Ioan Theodor Florescu ca membrii. Comitetul este recunoscut ca "exponentul intereselor na?iunii române din Austro-Ungaria" de Fran?a (29 septembrie), de Statele Unite ale Americii (23 octombrie), de Marea Britanie (29 octombrie), ?i de Italia (9 noiembrie), cele patru puteri ale Antantei.

·       2 septembrie, 1918 - Un Congres al cehilor, slovacilor, polonezilor, românilor, sârbilor, croa?ilor ?i rutenilor din Austro-Ungaria are loc la New York. Se adopt? o rezolu?ie care cere divizarea Austro-Ungariei ?i eliberarea popoarelor sale.

·       12 octombrie, 1918 - Comitetul Executiv al Partidul Na?ional Român (Partida Na?ional?) din Austro-Ungaria, partidul majoritar în Transilvania, are loc la Oradea. Se adopt? o declara?ie "în virtutea dreptului na?ional al fiec?rei na?iuni s?-?i decid? propria soart?" a unui Consiliu Român Na?ional Central, organism provizoriu de guvernare pentru Transilvania. În acest scop, Partida Na?ional? înfinteaz? la Arad un Comitet de Ac?iune prezidat de Vasile Goldi?.

·       18 octombrie, 1918 - Alexandru Vaida-Voevod, proeminentul politician român din Austro-Ungaria, cite?te declara?ia de auto-determinare în Parlamentul maghiar al Austro-Ungariei din Budapesta.

·       aceea?i zi - Împ?ratul Carol I al Austriei înainteaz? un „Manifest c?tre popoarele mele credincioase”, despre reorganizarea Austro-Ungariei într-o federa?ie de ?ase state independente: Austria, Ungaria, Cehia, Serbia, Polonia ?i Ucraina. Manifestul nu-?i atinge scopul, fiind privit ca un pas ce vine mult prea târziu. Consilii Na?ionale se înfiinteaz? în teritoriile Austro-Ungariei care prefer? s? negocieze direct cu puterile Antantei, decât cu un guvern central ce-?i pierde puterea. Marea Britanie î?i intensific? demersurile diplomatice.

·       aceea?i zi - Un r?spuns la manifestul împ?ratului Carol I al Austriei este trimis de c?tre Corpul voluntarilor în armata Austro-Ungar? din Transilvania ?i Bucovina, în care se cere unirea teritoriilor locuite de români cu Regatul României. Iuliu Maniu, proeminent politician transilv?nean, adun? la Viena 70,000 de solda?i transilv?neni din armata Austro-Ungar? ?i-i duce în Transilvania.

·       28 octombrie, 1918 - Cehoslovacia î?i declar? independen?a.

·       29 octombrie, 1918 - Zonele slave din sudul Austro-Ungariei declar? Statul slovenilor, croa?ilor ?i sârbilor.

·       31 octombrie, 1918 - Un nou guvern, condus de Mihály Károlyi, se formeaz? la Budapesta, cu democratul Oszkár Jászi ca ministru al na?ionalit??ilor. Guvernul ungar încheie uniunea sa cu Austria, dizolvând oficial statul Austro-Ungar.

·       3 noiembrie, 1918 - Generalul Weber, din partea Austro-Ungariei, semneaz? tratatul la Padova, Italia.

·       aceea?i zi - Consiliul Na?ional Român Central este creat din reprezentan?ii Partidului Na?ional Român ?i din cei ai Partidului Social-Democrat din Transilvania, luând controlul asupra autorit??ilor locale din Transilvania. Aparatul administrativ ungar se dezintegreaz?. Guvernul lui Károlyi Mihály începe negocieri cu Consiliul Na?ional Român Central.

·       6 noiembrie, 1918 - Victoria Antantei pe Frontul de vesteste din ce în ce mai aproape ?i armata generalului Maurice Sarrail din Salonic str?punge liniile bulgare din Frontul Balcanic. Guvernul român pro-german condus de Alexandru Marghiloman demisioneaz?. Un nou guvern, avându-l ca prim ministru pe generalul Constantin Coand?, se formeaz?. Se decret? mobilizare general?.

·       aceea?i zi - demobilizarea armatei austro-ungare

 

Rezolu?ia Unirii e citit? de episcopul greco-catolic Iuliu Hossu: „Adunarea na?ional? a tuturor românilor din Transilvania, Banat ?i ?ara Ungureasc?, aduna?i prin reprezentan?ii lor îndrept??i?i la Alba Iulia în ziua de 18 noiembrie / 1 decembrie 1918, decreteaz? unirea acelor români ?i a tuturor teritoriilor locuite de dân?ii cu România. Adunarea proclam? îndeosebi dreptul inalienabil al na?iunii române la întreg Banatul, cuprins între Mure?, Tisa ?i Dun?re.

Restul rezolu?iei cuprinde programul de aplica?ie: autonomia provizorie a teritoriilor pân? la întrunirea Constituantei, deplin? libertate na?ional? pentru popoarele conlocuitoare, deplina libertate confesional?, înf?ptuirea unui regim curat democratic pe toate terenurile vie?ii publice, reforma agrar? radical?, legisla?ie de ocrotire a muncitorimii industriale. Adunarea na?ional? dore?te ca Congresul de pace s? asigure dreptatea ?i libertatea atât pentru na?iunile mari cât ?i pentru cele mici ?i s? elimine r?zboiul ca mijloc pentru reglementare a raporturilor interna?ionale. Ea salut? pe fra?ii lor din Bucovina, sc?pa?i din jugul monarhiei austro-ungare, pe na?iunile eliberate cehoslovac?, austro-german?, sârb?, polon? ?i rutean?, se închin? cu smerenie înaintea acelor bravi români care ?i-au v?rsat sângele în acest r?zboi pentru libertatea ?i unitatea na?iunii române, ?i în sfâr?it exprim? mul?umirea ?i admira?ia sa tuturor puterilor aliate care, prin luptele purtate împotriva du?manului au sc?pat civiliza?ia din ghearele barbariei.

La ceasurile 12 din ziua de 1 decembrie, prin votarea unanim? a rezolu?iei, Unirea Transilvaniei cu România era s?vâr?it?.

 

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

Meniul Zilei in Brasov

Evenimente in Brasov

Cumpară Brichete din Resturi Vegetale - Combustibil Solid

Gaseste-ne pe facebook

 

 

Cauta in site

Esti aici !

You are here:Magazin»Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 | Realizarea Marii Uniri

Cauta categorie